Odstąpienie od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość


1. Na mocy Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny przez poinformowanie Sklepu o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Konsument musi poinformować Sklep o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres Stamex Sp jawna, ul. Chemiczna 19, 20-329 Lublin, faksem na numer 81 749-88-71 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@autooleje.pl.). Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedawca udostępnia Konsumentowi poniżej oraz w Regulaminie. Jeżeli Konsument skorzysta z możliwości odstąpienia w drodze elektronicznej tj. bądź poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy droga elektroniczną na adres mailowy sklep@autooleje.pl. bądź poprzez skorzystanie z możliwości pobrania i wypełnienia formularza elektronicznego stanowiącego wzór oświadczenia o odstąpieniu a następnie przesłanie go do Sklepu na adres Stamex sp jawna, ul. Chemiczna 19, 22-329 Lublin. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną Za pośrednictwem wiadomości e-mail.


2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:


1) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych     z jego osobą,
2) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
3) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
4) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
5) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
6) dostarczania prasy,
7) usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych hazardowych.
3. W razie odstąpienia konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
4. Konsument odstępujący od umowy wysyła towar na własny koszt; koszt ten nie podlega zwrotowi.
5. Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
6. Sklep zaleca odsyłanie zwracanego towaru w zabezpieczonym opakowaniu wraz z dokumentem sprzedaży.
7. Pieniądze za towar wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez konsumenta przy zakupie towaru zostaną zwrócone przez Sklep w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy przez konsumenta.
8. W przypadku pozostałych Kupujących, nieposiadających statusu konsumenta, zasady i terminy odstąpienia od umowy zawartej na odległość regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

........….................................................

miejscowość, data

...........................................................

imię i nazwisko

...........................................................

adres, ulica

........................................................... 

kod pocztowy, miejscowość  

...........................................................

nr telefony, e-mail

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

 

Oświadczam, że zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) r. o ochronie niektórych praw konsumentów odstępuję od umowy sprzedaży towaru:

 

...................................................................................................................................................................................................................

pełna nazwa, rozmiar, kolor

 

Zawartej dnia …........................, towar otrzymałem/łam dnia …......................................................................................................................................

 

paragon/faktura VAT* nr …...................................................................................................................................................... (* niepotrzebne skreślić )

 

Proszę o zwrot kwoty …................... słownie …..............................................................................................................................................................

 

przelewem na konto nr: ….................................................................................................................................................................................................

 

....................................................................

podpis

pixel